Boucle du Hainaut

Administratieve procedure: waar staan we?

Terug naar het nieuwsoverzicht

Op 4 januari laatstleden heeft Elia zijn basisdossier en alle ontvangen correspondentie aan de Waalse regering en administratie overgemaakt.

Minister Borsus, die bevoegd is voor ruimtelijke ordening, heeft het advies gevraagd van de autoriteiten en van elke andere instantie die hij bevoegd acht om het dossier te onderzoeken. De minister vroeg ook om een tweede studie over de noodzaak en de technologische keuze.

Nadat alle adviezen van de verschillende instanties zijn ingewonnen, komt het dossier in de besluitvormingsfase van de Waalse regering over het al dan niet openstellen van het Sectorplan voor herziening.

Indien wordt besloten het sectorplan voor herziening open te stellen, zal een door Wallonië erkend adviesbureau het milieu-effectrapport moeten opstellen.

De termijn van 90 dagen - die soms wordt genoemd - voor het nemen van een besluit over het openstellen van het plan voor herziening en die nu is verstreken, was slechts een termijn. Met andere woorden, in weerwil van de termijn blijft de minister bevoegd en blijft het genomen besluit geldig, ook wanneer deze termijn wordt overschreden.